2013

 • Zoon-密视 No.1312
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x300cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1311
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x300cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1309
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  243x122.5cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1308
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x300cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1306
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x475cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1305
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x280cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1304
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x300cm
  2013

 • Zoon-密视 No.1303
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x475cm
  2013

 • 千灵显·游聚 No.1306
  墨 矿物彩 绢
  140x160cm
  2013

 • 千灵显·游聚 No.1305
  墨 矿物彩 绢
  140x160cm
  2013

 • 千灵显·游聚 No.1304
  墨 矿物彩 绢
  140x160cm
  2013

 • 千灵显·游聚 No.1303
  墨 矿物彩 绢
  140x160cm
  2013

 • 千灵显·游聚 No.1302
  墨 矿物彩 绢
  140x160cm
  2013

 • 千灵显·游聚 No.1301
  墨 矿物彩 绢
  120x220cm
  2013

 • 千灵显·山灵 No.1304
  墨 矿物彩 绢
  200x240cm
  2013

 • 千灵显·山灵 No.1301
  墨 矿物彩 绢
  120x220cm
  2013

 • 千灵显·列阵 No.1302
  墨 矿物彩 绢
  200x240cm
  2013

 • 千灵显·列阵 No.1301
  墨 矿物彩 绢
  140x300cm
  2013

 • 千灵显·水光 No.1302
  墨 矿物彩 绢
  140x160cm
  2013

2012

 • Zoon-北京生物 No.1205
  墨 绢
  70x240cmx2p
  2012

 • Zoon-北京生物 No.1204
  墨 绢
  70x240cmx2p
  2012

 • Zoon-北京生物 No.1202
  墨 绢
  70x240cmx3p
  2012

 • Zoon-北京生物 No.1201
  墨 绢
  70x240cmx2p
  2012

 • Zoon-密视 No.1227
  墨 矿物彩,丙烯,绢
  134x150cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1226
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  134x150cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1225
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x200cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1224
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  240x200cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1223
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x200cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1222
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  134x240cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1220
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  134x150cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1219
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x240cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1218
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x475cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1217
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x475cm
  2012

 • Zoon-密视,No.1216
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  150x360cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1215
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  122x240cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1213
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x240cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1211
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x200cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1210
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x280cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1209
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x300cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1208
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x280cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1207
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  122x244cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1205
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x240cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1203
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  150x134cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1202
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x240cm
  2012

 • Zoon-密视 No.1201
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  150x134cm
  2012

2011

 • Zoon-密视 No.H1102
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  70x170cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1110
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x280cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1109
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  134.5x166cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1107
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140 cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1106
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1105
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x200cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1104
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  140x200cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1102
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x280cm
  2011

 • Zoon-密视 No.1101
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  240x140cm
  2011

2010

 • Zoon-密视 No.1036
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  100x50cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1030
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  360x150cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1029
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1028
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1027
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x140cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1026
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x140cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1025
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x120cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1024
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1023
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  280x200cm
  2010

 • Zoon-密视 No.1002
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  360x150cm
  2010

2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  北京艺门画廊
  2009

2008

 • 千灵显 No.0812
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0811
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0810
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0809
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0808
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0807
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0806
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0805
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0804
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0803
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0802
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • 千灵显 No.0801
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0837
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  360x280cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0837(局部)
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  2008

 • Zoon-密视 No.0836
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x280cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0835
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0827
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  360x150cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0825
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  280x360cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0824
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  360x180cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0816
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  360x145cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0816(局部)
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  2008

 • Zoon-密视 No.0809
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x140cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0806
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  200x140cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0804
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  240x140cm
  2008

 • Zoon-密视 No.0802
  墨 矿物彩 丙烯 绢
  475x280cm
  2008

2007

 • Zoon-北京生物 No.07-17
  墨 绢
  140x475cmx2p
  2007

 • Zoon-北京生物 No.07-15
  墨 绢
  140x475cm
  2007

 • Zoon-北京生物 No.07-14
  墨 绢
  140x475cmx2p
  2007

 • Zoon-北京生物 No.07-10
  墨 绢
  140x475cmx2p
  2007

 • Zoon-北京生物 No.07-09
  墨 绢
  140x475cmx3
  2007

 • Zoon-北京生物 No.07-08
  墨 绢
  140x475cmx2p
  2007

2006

 • Zoon-北京生物 No.101306
  墨 绢
  140x475cm
  2006

 • Zoon-北京生物 No.06-09
  墨 绢
  140x475cm
  2006

 • Zoon-北京生物 No.06-05
  墨 绢
  140x475cm
  2006

 • Zoon-北京生物 No.06-3-1-2
  墨 绢
  140x475cmx2p
  2006

 • Zoon-北京生物 No.04
  墨 绢
  140x400cmx2p
  2006

 • Zoon-北京生物 No.1-3
  墨 绢
  140x400cmx3
  2006

2004

 • 千灵显
  墨 矿物彩 宣纸
  2004

 • 千灵显·山灵 No.1
  墨 矿物彩 宣纸
  250x225cm
  2004

 • 千灵显·游聚 No.6
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2004

 • 千灵显·游聚 No.2
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2004

 • 千灵显·游聚 No.1
  墨 矿物彩 宣纸
  250x225cm
  2004

 • 千灵显·水光 No.4
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2004

 • 千灵显·水光 No.1
  墨 矿物彩 宣纸
  225x125cm
  2004

2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

 • 恋人絮语
  水墨绢本
  台北汉雅轩
  2001

1999

 • 恋人絮语No.35
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Peter + Nadja No.31
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Dominique + Vincent No.3
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Susu + Felix No.3
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Susu + Felix No.2
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Jen + Meg No.1
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语No.36
  ink on silk
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Oliver + Subine No.3
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Dominique + Vincent No.3
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Oliver+Subine No.2
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

 • 恋人絮语 Peter + Nadja
  水墨绢本
  120x240cm
  1999

1998

 • 肖形产房
  纽约
  墨 纸
  120x360cmx11p
  1998

1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  墨 纸
  旧金山
  1996

 • 肖形产房
  路德维希艺术家驻留计划
  墨 纸
  520x150cmx15p
  1996

 • 肖形产房
  路德维希艺术家驻留计划
  墨 纸
  520x150cmx15p
  1996

 • 肖形产房
  帝门艺术基金会-台北
  墨 纸
  1996

 • Zoon
  墨 纸
  120x360cmx11p
  1996

1995

 • 猩猩人类 No.06
  综合媒材
  1995

 • 猩猩人类 No.05
  综合媒材
  1995

 • 猩猩人类 No.04
  综合媒材
  60x82cm
  1995

 • 猩猩人类 No.03
  综合媒材
  1995

 • 猩猩人类 No.02
  综合媒材
  158x120cm
  1995

 • 猩猩人类 No.01
  综合媒材
  1995

1992

 • 拜根党
  宣纸 墨 彩
  60cmx240cmx5(pentavalent)
  1992

 • 拜根党
  宣纸 墨 彩
  60x240cmx3(triptych)
  1992

 • 拜根党
  宣纸 墨 彩
  60x240cmx3(triptych)
  1992

 • 花非花系列 No.07
  墨 丙烯 油彩 宣纸 木刻
  90x240cm
  1992

 • 花非花系列 No.05
  墨 丙烯 油彩 宣纸 木刻
  90x240cm
  1992

 • 花非花系列 No.04
  墨 丙烯 油彩 宣纸 木刻
  90x240cm
  1992

 • 花非花系列 No.03
  墨 丙烯 油彩 宣纸 木刻
  90x240cm
  1992

 • 花非花系列 No.01
  墨 丙烯 油彩 宣纸 木刻
  220x240cm
  1992

 • 男女 No.1
  综合材料
  120x240cm
  1992

1991

 • 肖形產房
  墨 宣纸
  240x60cmx32p
  1991

 • 肖形產房
  墨 宣纸
  240x60cmx32p
  1991

 • 肖型产房 No.10
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.14
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.13
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.12
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.11
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.9
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.8
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.7
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.6
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.5
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.4
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.3
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.2
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

 • 肖形产房 No.1
  墨 宣纸
  240x60cm
  1991

1989

 • 形象生态 No.8
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.7
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.6
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.5
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.4
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.3
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.2
  墨 丙烯色 纸
  40.5x32cm
  1989

 • 形象生态 No.1
  墨 丙烯色 纸
  81x32cm
  1989

 • 法相说法 No.16
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.15
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.14
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.13
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.12
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.11
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.10
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.9
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.8
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.6
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.5
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.3
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.2
  墨 宣纸
  1989

 • 法相说法 No.1
  墨 宣纸
  1989

1987

 • 形象生态
  墨 纸
  120x240cm
  1987

 • 形象生态
  墨 纸
  70x120cm
  1987